NASZ ZESPÓŁ

dr Krzysztof Dziadkiewicz
psycholog, pedagog, biegły sądowy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Jestem psychologiem, pedagogiem, biegłym sądowym, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, psychologiem transportu. Posiadam stopień naukowy doktora nauk społecznych. W związku z ukończoną specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej ( Centrum Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach ) prowadzę diagnozę specjalistyczną w obszarze szeroko rozumianej psychopatologii i poradnictwa psychologicznego.
Opiniuję do spraw sądowych: cywilnych, karnych, rodzinnych i postępowań administracyjnych z zakresu niezdolności do pracy, a także stopnia niepełnosprawności . W obszarze poradnictwa psychologicznego zajmuję się kontaktem indywidualnym jak również terapią par i terapią rodzinną. Prowadzę psychoterapię uzależnień i zaburzeń adaptacyjnych występujących u członków rodzin z problemem alkoholowym (tzw. współuzależnienie).

mgr Agnieszka Prodyus
pedagog. logopeda. terapeuta pedagogiczny, oligefrenopedagog

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeuta pedagogicznym, oraz oligofrenopedagogiem. Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną, jak również terapią dzieci posiadających różne dysfunkcje rozwojowe. W swoich działaniach kieruję się dobrem dziecka, ciągle poszukuję nowych ścieżek pomocy rodzicom i dzieciom, dlatego nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje korzystając z licznych form doskonalących i szkoleniowych, jestem uczestnikiem konferencji podejmujących aktualne problemy diagnostyczne czy terapeutyczne. W swojej pracy wykorzystuję elementy różnych terapii tak aby najpełniej pomóc małemu człowiekowi i jego rodzinie. Moja praca to moja pasja, a co dzień towarzyszy mi myśl „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

mgr Monika Hakman
psycholog, pedagog

Jestem psychologiem i pedagogiem z zamiłowania i zawodu. Ukończyłam studia:

  • Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
  • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze,
  • Psychologia Transportu - studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu,
  • liczne szkolenia i kursy podwyższające moje kwalifikacje zawodowe.

Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje i rozwijam pracując na co dzień z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam w szkołach ponadgimnazjalnych jako pedagog oraz w hospicjum jako psycholog pracując z pacjentami i ich rodzinami. Praca z ludźmi to moja pasja.

mgr Karolina Dziadkiewicz
psycholog , pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny

Jestem psychologiem, pedagogiem, logopedą i terapeutą pedagogicznym. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi. Pomagam im i ich rodzicom przezwyciężyć trudności, które wpływają na ich funkcjonowanie. Wspieram ich rozwój, diagnozuję i prowadzę terapię. Spotkania z dziećmi wciąż kształtują we mnie przekonanie o potrzebie doskonalenia własnych umiejętności I poszerzania wiedzy. Dlatego nieprzerwanie uczestniczę w szkoleniach i kursach. Towarzyszy mi pasja i motywacja do pracy, którą wykonuję. Spotykam w swoim gabinecie dzieci z różnymi dysfunkcjami- całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera), dzieci z trudnościami w zakresie komunikacji (wady wymowy, jąkanie, afazje, dzieci, które nie zaczeły mówić), zaburzeniami w obszarze emocji, po doświadczeniach traumy, z niską samooceną czy trudnościami w szkole. Bez względu na to z jaką trudnością trafiają do mnie , zawsze swoją pracę z nimi opieram na nawiązaniu dobrej relacji- tylko wówczas możemy wspólnie przezwyciężyć problem.

mgr Stanisław Majdański
certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pedagog

Jestem specjalistą terapii uzależnień. W 2005 roku Ukończyłem specjalistyczne dwuletnie szkolenie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach w zakresie uzależnień oraz przemocy. Odbyłem także staże w Ośrodkach dla Osób Uzależnionych w Broczynie, Toruniu oraz w Niemczech, Portugalii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jestem również pedagogiem. Ukończyłem studia wyższe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka Niedostosowanych Społecznie. Realizuje szkolenia dla grup zawodowych i zajęcia profilaktyczne w szkołach. Specjalizuję się w terapii osób uzależnionych i współuzależnionym oraz DDA (dorośli i młodzież) w zakresie: - uzależnienie chemiczne (alkoholizm, narkomania, dopalacze, nikotynizm i lekomania), - uzależnienia czynnościowe (hazard i siecioholizm - Internet).

mgr Magdalena Dziurban
logopeda, oligofrenopedagog

Jestem logopedą i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam również studia o specjalności Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, a także Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Systematycznie rozwijam swoje kwalifikacje i kompetencje. Każdego dnia mam możliwość uczestniczenia w bardzo ważnym okresie kształtowania się i rozwoju małego człowieka. Poprzez naukę i zabawę odkrywam w dzieciach ich umiejętności, zainteresowania i osobowość. Pomagam im przezwyciężać trudności językowe, które pojawiają się na ich drodze. Staram się twórczo wykorzystywać posiadane umiejętności, zarówno podczas przygotowywania materiałów i pomocy jak i samej terapii. Niezwykle ważne jest dla mnie rozbudzenie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, a punktem wyjścia w relacjach z dziećmi jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

mgr Małgorzata Rabenda
pedagog, terapeuta pedagogiczny

Małgorzata Rabenda-pedagog, diagnosta, terapeuta pedagogiczny. Doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły, absolwentka Przywództwa Edukacyjnego, certyfikowana trenerka i coach, ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, Microsoft Certified Educator oraz Microsoft innovative Educator Expert. Współpracowała między innymi przy takich projektach jak Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci, Szkoła Kompetencji, Zaprogramuj Przyszłość. Obecnie ekspertka merytoryczna w projekcie Lekcja:Enter, trenerka w NPDN Percepti Edukacja, ODKKO Vulcan i Szkoły dla Innowatora, doradca dyrektorów w projekcie “Profesjonalny system wspomagania szkół”. Pasjonatka edukacji i podróży. Uwielbia wytyczać nowe ścieżki, próbować tego, czemu inni się tylko przyglądają. Autorka i realizatorka wielu programów szkoleniowych dla nauczycieli i kadry zarządzającej. Należy do grupy SUPERBELFRZY RP.

dr Artur Doliński
dr nauk humanistycznych

Doktor nauk humanistycznych. W badaniach naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych, korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii zarządzania relacyjnego. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych. Pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej, kieruje studiami podyplomowymi Resocjalizacja oraz Akademia Trenera Grupowego. Twórca koncepcji Zarządzania Relacyjnego. Jedna z najwyższych ocen kompetencji trenerskich na rynku szkoleniowym. Twórca koncepcji liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, która nie radzi sobie z tradycyjnym systemem edukacji (lub system nie radzi sobie ze specyficznymi wymaganiami tej młodzieży). Prowadzi treningi i szkolenia biznesowe.
Prywatnie pasjonat gór, jazzu i psychologii relacji. Na co dzień zmaga się z zaborczością świata zawodowego.

mgr Marek Compel
psycholog

Psycholog, psychoterapeuta. Od 2000 roku zawodowo związany z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo I Psychicznie Chorych w Ciborzu gdzie jest kierownikiem Oddziału Terapii Rehabilitacji I Hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Jest Certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień.
Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Joanna Bonisławska
psycholog, socjoterapeuta

Joanna Bonisławska, jestem psychologiem i socjoterapeutą. Od kilkunastu lat pracuję głównie z rodzinami w sytuacji kryzysu, konfliktu, problemów okołorozwodowych. Wspieram i pomagam dzieciom i młodzieży konstruktywnie przejść i poradzić sobie w sytuacjach problemowych (m. in. problemy okresu dorastania, lęki, samotność, odrzucenie, żałoba), a rodziców ukierunkowuję na rozwój i wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Temat mi bliski to również rodzicielstwo zastępcze, a także pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W swojej pracy zawodowej nieustannie się rozwijam, zdobywam nowe doświadczenia, a moim priorytetem jest wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię teatr, kino, cenię sobie również poezję Haliny Poświatowskiej.

Justyna Wachol
psycholog, socjolog

Jestem psychologiem oraz socjologiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Domu Pomocy Społecznej, pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie a także w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Pracuję indywidualnie oraz grupowo, a swoje działania kieruję do dzieci, młodzieży i seniorów. Udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom, zwracając szczególną uwagę na wzajemne zaufanie i szacunek. Fascynuje mnie wspólne poszukiwanie z rodzicami potrzeb stojących za zachowaniem dziecka oraz wyjaśnianie emocji, które się pojawiają w trudnym czasie. W swojej pracy staram się, by udzielona pomoc była oparta na empatycznej i wspierającej komunikacji, która zwraca uwagę na poszanowanie granic i potrzeb wszystkich ludzi.
W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz stale doskonalę swój warsztat pracy, biorąc udział w specjalistycznych kursach, konferencjach naukowych i szkoleniach.

mgr Seraficki Łukasz
psycholog

Jestem magistrem psychologii. Od 2019 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Zielonej Górze. Prowadzę konsultacje psychologiczne. W swojej praktyce korzystam głównie z rozwiązań opracowanych w nurcie psychodynamicznym. Pragnę rozwijać swoje umiejętności, dlatego od tego roku rozpoczynam studia podyplomowe w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuję się głównie problemami depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, niskim poczuciem własnej wartości oraz zaburzeniami psychosomatycznymi. Pracuję w tym zawodzie przede wszystkim dlatego, że pomaganie innym daje mi poczucie satysfakcji i spełnienia.
Moim celem jest pozbycie się lub zredukowanie negatywnych objawów lęku, depresji, chorób psychosomatycznych, niesienie ulgi w cierpieniu, zmiana niekorzystnych wzorców zachowań, uzyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości, a także zmiana funkcjonowania w relacjach z innymi.

Kamila Presz
psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (psychologia) oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (Pedagogika – Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym). Nieustannie zgłębiam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje. Zawodowo związana jestem z edukacją – pracuję jako psycholog i pedagog szkolny w szkołach podstawowych. Zajmuję się głównie diagnozą i poradnictwem psychologicznym. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży, udzielam wsparcia (również osobom dorosłym) w zakresie przezwyciężania trudności zarówno szkolnych, jak i życiowych. Obszarem mojego zainteresowania jest również depresja dzieci i młodzieży.
Za cel stawiam sobie zawsze budowanie relacji z klientem opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Strona używa plików cookies. Klikając przycisk AKCEPTUJĘ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
AKCEPTUJĘ